These terms and conditions are only for customers living in Norway. Customers from other countries (including Svalbard & Jan Mayen) are welcome to contact me at customerservice@ninalie.com for more information about how to purchase a Nina Lie piece.

SALGSBETINGELSER

Jeg er svært takknemlig for at du viser interesse for mine produkter og jeg ønsker å gjøre det jeg kan for at du skal bli fornøyd med kjøpet. Disse salgsbetingelsene er her for å opplyse deg som kunde om dine rettigheter og plikter ved en eventuell handel hos Nina Lie. Ved godkjennelse av disse salgsbetingelsene bekrefter du at du som gjennomfører kjøpet er over 18 år og har forstått innholdet.

Salg til forbrukere er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven og angrerettloven.

Generelle opplysninger om virksomheten

Firmanavn: Nina Lie Hansen
Adresse: Skogbrynet 27D, 0283 Oslo
Nettside: www.ninalie.com
E-post: nina@ninalie.com 
Telefon: +47 93060467
Org.nr: 918 403 752

Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner inkludert 25% merverdiavgift, om ikke annet er spesifisert. Den samlede prisen (totalprisen) inkludert avgifter og leveringskostnader vises i bestillingsløsningen.

Prisene kan endres uten forutgående varsel. Dette kan skyldes endrede materialpriser, leverandørpriser, fraktpriser og lignende. Det er alltid den bekreftede prisen på ordretidspunktet som gjelder, og prisen vil ikke kunne endres etter bestilling. Det tas forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling og mottatt ordrebekreftelse på e-post. Kunden oppfordres til å kontrollere at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen og gi beskjed om eventuelle feil så fort som mulig.

At avtalen er bindende betyr at kjøpet kan fastholdes av den ene part, og at man som utgangspunkt har plikt til å levere/kjøpe varen til den avtalte prisen. Dersom en vare skulle være utsolgt eller av andre årsaker ikke kan leveres, vil kjøperen bli opplyst om dette så snart som mulig. Ordren vil bli kansellert og eventuell innbetaling vil bli refundert.

Betaling

Kjøpesummen blir reservert på kortet ved bestilling.

Leveringstid

Hos Nina Lie er det ingen lagervarer. Her blir alle produkter håndlaget av meg personlig og tilvirket på bestilling. Leveringstiden vil derfor variere ut fra sesong og etterspørsel. Standard varer vil normalt ha en leveringstid på ca 2-4uker (+ evnt. postgang), dersom ikke annet er oppgitt på produktsiden ved bestilling. Ved avvik vil kunden bli informert kort tid etter bestilling.

Ved spesialbestillinger vil leveringstiden avhenge av oppdragets størrelse og avtales ved bestilling.

Frakt

Varen sendes som postpakke med sporing. Fast fraktkostnad er 140kr. Varen kan også hentes kostnadsfritt på firmaets adresse.

Risiko

Ved sendekjøp går risikoen for varen over på kjøper når hen har fått varene levert. Levering er skjedd når kjøperen, eller hens representant, har overtatt varen.

Angrerett

I henhold til angrerettloven gis det 14 dagers returrett på standard produkter. Retur av vare må avtales på forhånd og returskjema må være vedlagt den returnerte varen (returskjema fås tilsendt på e-post ved forespørsel). Varen må være ubrukt, i original emballasje og kunne selges som ny. Ved korrekt gjennomført retur (iht angrefristloven) tilbakebetales varens fulle pris til kjøper. Kjøper må selv dekke kostnader ved retur.

Alle produkter som, på en eller annen måte, er spesialtilpasset kunden er unntatt angreretten i henhold til §22e i angrerettloven.

Forsinkelse og manglende levering – kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig
misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Av håndverksmessige årsaker kan det faktiske produktet avvike noe fra bildene presentert på nettsiden.

Eventuelle feil eller mangler må rapporteres til customerservice@ninalie.com innen rimelig tid etter at feilen er (eller burde vært) oppdaget. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.
Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid.
Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom hen venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til kjøper, som da kan bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen.

Personopplysninger

For å handle hos Nina Lie må man legge inn navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Disse opplysningene vil bli lagret for internt bruk, men vil aldri selges eller deles med en tredje part.

Konfliktløsing

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Kjøperen kan ta kontakt med Forbrukerrådet for å få bistand i en eventuell tvist med selger. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter mekling i Forbrukerrådet, kan partene begjære at Forbruker- rådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak fattet av Forbrukertvistutvalget blir retts- kraftige én måned etter forkynning. Før vedtaket får rettskraft, kan partene bringe tvisten inn for tingretten. Saken skal i utgangspunktet anlegges ved forbrukerens verneting.